By Michiel Van der Pol On woensdag, mei 24 th, 2017 · no Comments · In
 pensioeneigenbeheer

Memorandum inzake belangrijke wijzigingen Pensioen in eigen Beheer

 

Zoals u misschien uit de media heeft vernomen is het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen Beheer aangenomen.

Het dossier loopt al sinds december 2013.. de ingangsdatum is 1 april 2017, waarna de directeur grootaandeelhouders 3 maanden de tijd hebben om hun regeling premie vrij te maken.

Tevens kan voor 1 juli het verzoek tot waardeoverdracht  aan de BV van het verzekerde deel worden ingediend

Met dit memorandum willen wij u adviseren over de keuzemogelijkheden die er hierbij zijn en bespreken achtereenvolgens drie opties:

 

1) Belaste afkoop van het pensioen met korting.

2) Voortzetting van het pensioen in eigen beheer zonder extra opbouw.

3) Omzetting van het pensioen in een spaarvariant.

 

Ad 1

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in de BV extra pensioenrechten op te bouwen. De bestaande pensioenrechten mogen in de jaren 2017, 2018 en 2019 zonder fiscale afrekening worden afgestempeld naar de fiscale balanswaarde. Daarna mag de pensioenverplichting worden afgekocht.

Deze afkoop is belastbaar, maar er geldt een korting. De korting voor 2017 bedraagt 34,5%, voor 2018 25% en voor 2019 19,5%. Om een snelle afkoop te stimuleren is de korting in 2017 het hoogst. Het moge duidelijk zijn dat als u voor afkoop kiest, het verstandig is dit in 2017 te doen.

De grondslag voor de korting is de fiscale balanswaarde ultimo 2015. De aanwas daarna deelt niet mee in de korting. Uitgaande van het toptarief van de loon/inkomstenbelasting van 52% leidt een korting van 34,5% zonder rekening te houden met de genoemde aanwas tot een effectief tarief van 34%. Vanwege de aanwas zal het iets lager liggen. Op zich is dit voordelig, omdat de toekomstige pensioenuitkeringen tegen een hoger tarief belastbaar zullen zijn.

Bovendien is over de pensioenuitkeringen premie zorgverzekeringswet van toepassing. Omdat de aanwas van de pensioenverplichting in 2017 niet deelt in de korting, zal deze effectief tegen 52% loon/inkomstenbelasting worden belast. Met het oog daarop is het verstandig bij een keuze voor afkoop dit zo snel mogelijk na 1 januari 2017 te effectueren.

Ad 2

De DGA die niet wil of kan afkopen, kan het pensioen in eigen beheer bevriezen. Dit betekent dat het pensioen niet verder wordt verhoogd, behalve met de in de pensioenbrief geregelde indexatie. De pensioenuitkering zal zijn gebaseerd op de hoge commerciële waarde. Het verschil tussen de te lage fiscale waardering en de commerciële waarde wordt geleidelijk ingehaald en komt gefaseerd ten laste van de fiscale winst van de BV.

Hierdoor heeft de BV, ondanks dat geen verdere opbouw mogelijk is, een aftrekpost zolang het pensioen loopt. Deze aftrekpost leidt tot een VPB-besparing en daarnaast tot een besparing op de zogenoemde aanmerkelijk-belangheffing. De pensioenuitkering is belast met loon/inkomstenbelasting alsmede premie zorgverzekeringswet. In het overzicht is hiervan op basis van een geschatte uitkeringsperiode na de pensioendatum van 20 jaar een berekening gemaakt.

 

Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat de BV reserveringen moet doen om de uitkeringen te kunnen verrichten. Deze reserveringen komen uiteraard indirect ten laste van u zelf. In de bijgevoegde berekening is dat tot uitdrukking gebracht door de netto last voor de BV af te trekken van de netto pensioenuitkering. Zo ontstaat een toetsbedrag dat kan worden vergeleken met de uitkomst van de andere scenario’s.

 

Ad 3

Een andere mogelijkheid voor de DGA die niet wil of kan afkopen, is gebruik te maken van de mogelijkheid het pensioen om te zetten in een spaarvariant. Daarbij worden de pensioenrechten eerst afgestempeld naar de fiscale balanswaarde. Deze fiscale balanswaarde wordt fiscaal neutraal omgezet in een ‘oudedagsspaarverplichting’.

De afwikkeling daarvan kent geen actuariële aspecten, zodat ingewikkelde berekeningen achterwege kunnen blijven. Een voordeel van de omzetting in de spaarvariant is dat het verschil tussen commerciële en fiscale waarde verdwijnt. Dat geeft meer ruimte voor dividenduitkeringen.

 

De oudedagsspaarverplichting wordt bij de BV opgerent tegen de marktrente, die momenteel rond de 0% schommelt. Vanaf het moment waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, keert de BV het gespaarde bedrag in 20 jaar in gelijkmatige bedragen uit.

 

De uitkeringen worden bij u belast met loon/inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet. Omdat de spaarvariant gebaseerd is op de lage fiscale waarde van de pensioenverplichting, is de uitkering hierbij lager dan bij het voortzetten van de pensioenverplichting. Vanwege de progressie van het belastingtarief geeft dit een lagere fiscale druk op de uitkering dan bij het voortzetten.

 

Tot slot wijzen wij nog op enkele praktische zaken die moeten worden geregeld.

1)         Tot de afkoop, omzetting of wijziging van de pensioenregeling moet formeel in een aandeelhoudersvergadering worden besloten. De concept notulen hebben wij als bijlage bijgevoegd.

2)         Uw partner moet akkoord gaan met de wijziging.

3)         Voor de afkoop of omzetting in de spaarvariant moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst.

 

Wij zijn u graag van dienst met het maken van de beste keuze.

 

De Bilt, 24 mei 2017

 

Tax4You B.V.

mr M.C. van der Pol RB