Category : Tax4You nieuws

 • onderneem tijdig actie bij plotselinge terugval van de omzet en financiele problemen

  ONDERNEEM TIJDIG ACTIE BIJ PLOTSELINGE TERUGVAL VAN DE OMZET EN FINANCIELE PROBLEMEN

   

  Inventariseer de situatie en sluit betalingsregelingen, ook met de belastingdienst.

   Tax4You

  INLEIDING

  Een  goedlopende onderneming kan door tegenvallende projecten, slecht betalende debiteuren of door een faillissement van een cliënt in een financieel lastig parket terecht komen. De signalen hiervan kunnen zijn dat facturen door afnemers worden betwist, omdat het werk of het project niet naar behoren of conform offerte is afgeleverd, terwijl dat bij de eindverantwoordelijke niet bekend was. 

   

  Een andere oorzaak kan het wegvallen van een (grote) cliënt zijn door bijvoorbeeld een faillissement of staken van activiteiten waardoor er een deel van de reeds gerealiseerde omzet moet worden afgeschreven ten koste van de liquiditeitspositie. De oorzaken kunnen legio zijn en treden in de praktijk vaak ineens op zonder dat men ze aan ziet komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Wat kunt u daar tegen doen?

   

  mr. Michiel van der Pol

   

  Hoe ga je als bedrijf om met financiële problemen?

   

  In mijn eigen adviespraktijk kom ik geregeld bedrijven tegen met financiële tegenslagen.

  Belangrijk is om hierover meer duidelijkheid en informatie te geven hoe een en ander in zijn werk kan gaan en vooral hoe je ermee omgaat en waar nodig in kan grijpen. Ook de Belastingdienst is vaak een schuldeiser en wel met een bijzondere positie. Is er bijvoorbeeld uitstel van betaling mogelijk?

   

  Het is niet de bedoeling alles tot in de finesses te beschrijven maar meer een indruk te geven wat er in een dergelijke situatie moet gebeuren. Graag doe ik dat aan de hand van een praktijkcasus

   

   

  Praktijkcasus bedrijf in de problemen door wegvallen grote cliënt

   

   

  Onlangs werd ik geconsulteerd door een zeer goedlopend bedrijf  met een prachtig pallet aan cliënten.

  Het bedrijf werd echter met een plotselinge omzetdaling geconfronteerd, omdat een opdrachtgever haar opdracht aan het bedrijf had ingetrokken. Naderhand is duidelijk geworden dat deze opdrachtgever zelf in zwaar weer verkeerde en vanwege cumulatie van verliezen met haar activiteiten uiteindelijk is gestopt.

   

  Bij het bedrijf zelf was hier niets over bekend omdat dit niet was gecommuniceerd door de opdrachtgever aan het bedrijf. De gevolgen waren echter enorm. In de liquiditeitsprognose, zeg maar de financiële weersverwachting, van het lopende jaar viel een enorm financieel gat vanwege het weggevallen van de begrote omzet over het lopende jaar.

   

  Ook de kostenstructuur was gerelateerd aan de omzet in de situatie voor het wegvallen van de omzet van de cliënt die vanuit economisch oogpunt zijn activiteiten plotseling en onvoorzien beëindigde. Het bedrijf is hierdoor in een verliessituatie terechtgekomen waarbij het van belang is te achterhalen waar dit verlies door wordt veroorzaakt.

   

  Zo waren de personeelskosten ineens veel te hoog in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden voor de te generen omzet. Wat hierbij direct zichtbaar is dat er geschoven wordt met beschikbare financiële middelen, terwijl ondertussen de te betalen belastingen hoog opliepen. Ook de verschillende andere crediteuren begonnen te klagen over het feit dat het bedrijf de openstaande facturen niet betaalde, terwijl de betalingen voorheen wel op tijd plaatsvonden. Van belang is dat alle maatregelen er op gericht zijn het bedrijf weer in de zwarte cijfers terecht te laten komen.

   

   

  Inventarisatie bestaande situatie bedrijf en te nemen stappen

  Allereerst  moet een inventarisatie plaatsvinden, en waarbij een aantal zaken direct van belang zijn:

  • Het voeren van een doeltreffend crediteuren beleid
  • Afbouwen personeelsbestand
  • Beoordelen van het onderhandenwerk
  • Het onderzoeken van de acquisitie pijplijn

   

  Het voeren van een doeltreffend crediteurenbeleid

  Het crediteurenbeleid bestaat uit het in kaart brengen van de crediteuren en contact zoeken  met deze crediteuren. De communicatie is van enorm belang omdat deze crediteuren, waaronder ook leveranciers niet begrijpen waarom hun facturen langer dan normaal of veel te lang openstaan. Het risico bestaat dat bepaalde crediteuren al een incassobureau hebben ingeschakeld om hun vorderingen bij het bedrijf te incasseren, zeker als te lang hiermee wordt gewacht

   

  In mijn praktijkcase is bij de inventarisatie van de crediteuren aan het licht gekomen dat twee van hen hun vorderingen bij hetzelfde incassobureau hebben ondergebracht. Vervolgens heeft de leidinggevende na een gedegen instructie contact gezocht met het incassobureau om aan te geven dat de ‘kleinste’ factuur direct zou worden betaald.

   

  Uit het telefonisch contact kwam echter naar voren dat het incassobureau er de voorkeur aangaf dat de twee crediteuren ponds ponds gewijs zouden worden betaald en niet één voor het gehele bedrag. Prima, ook een oplossing!

  De telefonisch afgestemde betalingsregeling is vervolgens schriftelijk bevestigd en tot stand gebracht. Immers twee crediteuren bij hetzelfde incassobureau kunnen in beginsel (vordering plus steunvordering) samen het faillissement van het bedrijf aanvragen. Echter door de betalingsregeling is er geen sprake meer van ophouden met betalen wat een vereiste is voor een faillissement. Alle crediteuren van het bedrijf zijn vervolgens benaderd en betalingsregelingen aangeboden, die tevens schriftelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst.

   

   

  Verzoek om betalingsregeling voor belastingschulden

  Ook de belastingdienst maakt onderdeel uit van de crediteuren, zij het dat deze een bijzondere positie innemen. De belastingschuld is in casu goed in kaart gebracht en er moet beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn voor een betalingsregeling. Ook zal er een herziene omzet- en liquiditeitsbegroting opgesteld dienen te worden waaruit de mogelijkheden dienaangaande naar voren komen. Ook  is er een passende brief aan de  belastingdienst verzonden met daarin een gemotiveerd en cijfermatig onderbouwd verzoek voor een betalingsregeling.

   

  Afbouwen personeelsbestand

  Het personeelsbestand zal in kaart gebracht moeten worden ten aanzien van vaste en tijdelijke contracten. De leidinggevende van het bedrijf wil weten welke functies door het wegvallen van de omzet feitelijk overtallig zijn en afvloeiingsplannen laten opstellen. Op dit gebied zijn er door het bedrijf diverse saneringsslagen gemaakt om het personeelsbestand aan de nieuwe lagere omzet aan te passen en de loonkosten te verminderen. Hierbij spelen vanzelfsprekend mogelijke transitievergoedingen een rol.

   

  Beoordelen van het onderhanden werk

  Het onderhanden werk zal ook onderwerp van onderzoek zijn. Hierbij is het van belang welke omzet ’hard’ is en welk deel bestaat uit indirecte en niet declarabele uren. In dit kader is van belang om te weten of projecturen worden overschreden of dat er bijvoorbeeld al werkzaamheden worden verricht terwijl er nog geen getekende opdracht is afgegeven.

   

  Het onderzoeken van de acquisitie pijplijn

  Dit betreft het traject van de prospects tot opdrachten. Hierbij is het van belang of er een procedure binnen het bedrijf is met een bepaalde doorlooptijd en ijkpunten ten aanzien van het proces. Uiteindelijk moeten er “harde” opdrachten  tevoorschijn komen die bijdragen aan het opwaartse resultaat.

   

  Ook voor het verkrijgen van een betalingsregeling met de belastingdienst is het van belang dat er aantoonbare inspanningen zijn en worden verricht om nieuwe cliënten binnen te halen. In de geprognotiseerde omzet zal er onderaan de streep een positief resultaat na alle saneringen te zien moeten zijn.

     

  Overige mogelijkheden ter verkrijging van liquiditeiten

  Ook is het zaak om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om liquiditeiten vrij te maken, ter betaling van de meest urgente schulden. Een dochtermaatschappij kan bijvoorbeeld worden verkocht. Ter financiering van het verlies is ook een kapitaalinjectie vanuit de eigen holding denkbaar door de DGA of een andere investeerder.

   

  Conclusie

  Uit het bovenstaande komt naar voren dat er vele stappen gezet moeten worden en er diverse alternatieven zijn, afhankelijk van de concrete situatie bij het bedrijf. Het is van groot belang bij deze stappen heel bedachtzaam te werk te gaan. Het doel is de situatie te kunnen kantelen en ten positieve te kunnen draaien.

   

  Heeft u in uw relatienetwerk cliënten die zich in deze situatie bevinden met opgelopen schulden aan de belastingdienst, neem dan gerust vrijblijvend contact op michiel@tax4you.nl of 0611333725.

   

   

  De Bilt, 8 maart 2018

   

   

   

   

 • Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!

  Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!

   

  Het kan voorkomen dat ondernemers niet in staat zijn de verschuldigde belastingen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zo kan de cashflow binnen de onderneming onder druk komen te staan door slecht betalende of heel laat betalende klanten.

   

  Daarnaast kan een dip in de omzet een probleem vormen om aan het einde van de maand de te betalen belasting tijdig over te kunnen maken. De invordering van belasting, inclusief uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden, wordt in de adviespraktijk vaak niet opgepakt, terwijl er juist kansen liggen om de zorgen van de onderneming te verminderen. Wat is er precies mogelijk?

   

  Hieronder wordt ingegaan op de diverse onderbelichte mogelijkheden die de wet en regelgeving aan ondernemers met betalingsproblemen biedt.

  • Algemeen uitstelbeleid voor ondernemers;
  • Bijzonder uitstel voor ondernemers;
  • Kort uitstel voor ondernemers voor een belastingschuld van ten hoogste EUR 20.000;
  • Saneringsbeleid ondernemers;
  • Uitstelbeleid voor ex ondernemers.

   

   

  door  mr. Michiel van der Pol

   

  Algemeen  uitstelbeleid voor ondernemers

  Met ingang van 1 januari 2015 heeft er een verscherping van het  uitstelbeleid voor ondernemers plaatsgevonden en wordt er op basis van dit “nieuwe” beleid uitstel verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De duur mag maximaal 12 maanden beslaan gerekend vanaf de laatste vervaldag van de belastingaanslag. Daarnaast spelen de aard en  omvang van de belastingschuld een rol evenals de liquiditeits- en de vermogenspositie van de onderneming. In dit kader is het aangifte- en betalingsgedrag in het verleden van belang.

   

  Daarnaast dienen de lopende verplichtingen, die geen onderdeel van de uitstel van betaling uitmaken, stipt en tijdig te worden voldaan op straffe van intrekking van de overeengekomen regeling. Tenslotte moet er zekerheid voor de belastingschuld worden gesteld. Voor standaard gevallen voldoet deze regeling, maar dit is geen passende regeling in tijden van crisis en andere tijdelijke betalingsproblemen. Deze regeling schiet vaak te kort en voorziet niet aan de behoefte van de ondernemer waarom het gaat..

   

  Bijzonder uitstel voor ondernemers

  Ten tijde van de uitbraak van de  financiële crisis in 2008  en met de val van ‘Lehman Brothers’ is gebleken dat gezonde ondernemingen door een of meerdere slecht betalende debiteuren hun eigen crediteuren en schulden niet meer konden betalen. Het niet betalen van de debiteuren bij veel ondernemingen heeft geleid tot een sneeuwbal effect met een hausse aan faillissementen. Daarnaast was het niet of nagenoeg onmogelijk bij banken een passende financiering te verkrijgen. In deze situatie was het in het kader van de economische malais niet handig direct bij betaalverzuimen dwanginvordering toe te passen. Immers de faillissementen zouden dan alleen maar toenemen.

   

  De regeling is in eerste instantie alleen in “crisis” gerelateerde situaties toegepast maar in het Belastingplan 2013 is vastgelegd dat dit crisisbeleid ook in situaties mag worden gehanteerd die geen directe relatie hebben met de financiële of economische crisis.

   

  In het kader van bijzonder uitstel mag de ontvanger langer dan een jaar uitstel van betaling verlenen en hoeft er niet voor het volledige bedrag zekerheid te worden  gesteld. Indien er geen zekerheid kan worden gesteld, kan er toch uitstel worden verleend. Tevens dient er door een derde-deskundige een verklaring worden opgesteld  waaruit het onderstaande blijkt:

  1. Dat het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  2. Dat die betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  3. Dat die betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en
  4. Dat er sprake is van een levensvatbare onderneming.

   

  Het oorspronkelijke crisisuitstel heeft op deze manier een vaste plaats in het uitstelbeleid voor ondernemers gekregen.

  Kort uitstel voor een belastingschuld van ten hoogste EUR 20.000

  Voor een belastingschuld van ten hoogste EUR 20.000 kan zonder onderzoek van de kant van de fiscus schriftelijk of telefonisch uitstel van betaling worden verleend.

  De hieraan verbonden voorwaarden zijn:

  1. Totale openstaande schuld van de ondernemer bedraag minder dan EUR 20.000. er wordt geen rekening gehouden met belastingschulden die al op basis van bezwaar of beroep in een regeling zijn opgenomen;
  1. Er zijn geen belastingschulden waarvoor dwangbevelen zijn uitgebracht;
  2. Er staan geen vergrijpboetes open;
  3. Er is geen uitstel van betaling verleend voor de desbetreffende belastingaanslag of andere aanslagen in verband met betalingsproblemen of uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag;
  4. Het mag geen voorlopige aanslag IB of VPB betreffen van het lopende jaar en die in meerdere termijnen kan worden betaald;
  5. Tenslotte mag geen sprake zijn van aangifteverzuim.

   

  Saneringsbeleid voor ondernemers

  Het saneringsbeleid houdt dat de belastingdienst in beginsel in het kader van een crediteurenakkoord met nagenoeg alle concurrente schuldeisers, waarbij een gedeeltelijke betaling van de desbetreffende schulden tegen finale kwijting plaatsvindt,  kwijtschelding van de belastingschuld verleent.

   

  De ontvanger gaat eerst onderzoeken of derden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de openstaande belastingschuld. Als dit betere perspectieven biedt, treedt de ontvanger niet toe tot het crediteurenakkoord.

   

  De ontvanger verleent zijn medewerking aan een (crediteuren) akkoord indien:

  • Het ontvangen deel van de belasting

  -          Ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan schuldeisers wordt uitbetaald;

  -          Een substantiële omvang heeft, zowel absoluut als relatief;

  -          Ten minste dezelfde omvang heeft als door executie kan worden verkregen.

  • De ontvanger in geen enkel opzicht wordt achtergesteld bij gelijk bevoorrechte schuldeisers;
  • De fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding tijdig en volledig worden nagekomen.
  • Bij voorzetting van het bedrijf (of zelfstandig beroep) van belastingplichtige, na de totstandkoming van het (crediteuren)akkoord, sprake is van een levensvatbare onderneming.

   

  In dit kader wordt opgemerkt dat de rekening van leveranciers zonder wie de onderneming niet kan voortgaan mogen worden betaald evenals de adviseur die ondersteuning biedt bij de totstandkoming van het akkoord. Zij worden als een ‘dwangcrediteur’ aangemerkt en hun declaratie kan los van het akkoord volledig worden betaald.

   

   

  Uitstelbeleid voor ex-ondernemers

  Voor ex-ondernemers is net als voor particulieren is een ruimer uitstelbeleid van toepassing, ook ingeval de belastingschuld wel betrekking heeft op de ondernemersperiode. De regeling beslaat maximaal 12 maanden en alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan de periode voor een langere termijn dan 12 maanden worden ingewilligd.

   

  Indien de betalingscapaciteit van de ex-ondernemer het niet mogelijk maakt de schuld binnen 12 maanden te voldoen, dan wordt een dergelijk verzoek door de ontvanger ambtshalve als een verzoek om kwijtschelding behandeld.

   

  Binnen Tax4You B.V. heb ik veel ervaring met de bovengenoemde besproken regelingen opgedaan en heb tientallen akkoorden tot stand gebracht tot tevredenheid van diverse ondernemers. Daarom ken ik veel ontvangers bij de belastingdienst door heel Nederland om dit soort zaken mee af te stemmen.

   

  Indien u relaties heeft  met betalingsproblemen bij de belastingdienst, dan kunt u altijd contact met mij opnemen op 06-11333725 om te sparren over mogelijke oplossingen en om een goed en passend uitsteltraject met de ontvanger af te stemmen.

  I

   

  De Bilt, 18 augustus 2017

 • Pensioenen in eigen beheer afgeschaft

   pensioeneigenbeheer

  Memorandum inzake belangrijke wijzigingen Pensioen in eigen Beheer

   

  Zoals u misschien uit de media heeft vernomen is het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen Beheer aangenomen.

  Het dossier loopt al sinds december 2013.. de ingangsdatum is 1 april 2017, waarna de directeur grootaandeelhouders 3 maanden de tijd hebben om hun regeling premie vrij te maken.

  Tevens kan voor 1 juli het verzoek tot waardeoverdracht  aan de BV van het verzekerde deel worden ingediend

  Met dit memorandum willen wij u adviseren over de keuzemogelijkheden die er hierbij zijn en bespreken achtereenvolgens drie opties:

   

  1) Belaste afkoop van het pensioen met korting.

  2) Voortzetting van het pensioen in eigen beheer zonder extra opbouw.

  3) Omzetting van het pensioen in een spaarvariant.

   

  Ad 1

  Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in de BV extra pensioenrechten op te bouwen. De bestaande pensioenrechten mogen in de jaren 2017, 2018 en 2019 zonder fiscale afrekening worden afgestempeld naar de fiscale balanswaarde. Daarna mag de pensioenverplichting worden afgekocht.

  Deze afkoop is belastbaar, maar er geldt een korting. De korting voor 2017 bedraagt 34,5%, voor 2018 25% en voor 2019 19,5%. Om een snelle afkoop te stimuleren is de korting in 2017 het hoogst. Het moge duidelijk zijn dat als u voor afkoop kiest, het verstandig is dit in 2017 te doen.

  De grondslag voor de korting is de fiscale balanswaarde ultimo 2015. De aanwas daarna deelt niet mee in de korting. Uitgaande van het toptarief van de loon/inkomstenbelasting van 52% leidt een korting van 34,5% zonder rekening te houden met de genoemde aanwas tot een effectief tarief van 34%. Vanwege de aanwas zal het iets lager liggen. Op zich is dit voordelig, omdat de toekomstige pensioenuitkeringen tegen een hoger tarief belastbaar zullen zijn.

  Bovendien is over de pensioenuitkeringen premie zorgverzekeringswet van toepassing. Omdat de aanwas van de pensioenverplichting in 2017 niet deelt in de korting, zal deze effectief tegen 52% loon/inkomstenbelasting worden belast. Met het oog daarop is het verstandig bij een keuze voor afkoop dit zo snel mogelijk na 1 januari 2017 te effectueren.

  Ad 2

  De DGA die niet wil of kan afkopen, kan het pensioen in eigen beheer bevriezen. Dit betekent dat het pensioen niet verder wordt verhoogd, behalve met de in de pensioenbrief geregelde indexatie. De pensioenuitkering zal zijn gebaseerd op de hoge commerciële waarde. Het verschil tussen de te lage fiscale waardering en de commerciële waarde wordt geleidelijk ingehaald en komt gefaseerd ten laste van de fiscale winst van de BV.

  Hierdoor heeft de BV, ondanks dat geen verdere opbouw mogelijk is, een aftrekpost zolang het pensioen loopt. Deze aftrekpost leidt tot een VPB-besparing en daarnaast tot een besparing op de zogenoemde aanmerkelijk-belangheffing. De pensioenuitkering is belast met loon/inkomstenbelasting alsmede premie zorgverzekeringswet. In het overzicht is hiervan op basis van een geschatte uitkeringsperiode na de pensioendatum van 20 jaar een berekening gemaakt.

   

  Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat de BV reserveringen moet doen om de uitkeringen te kunnen verrichten. Deze reserveringen komen uiteraard indirect ten laste van u zelf. In de bijgevoegde berekening is dat tot uitdrukking gebracht door de netto last voor de BV af te trekken van de netto pensioenuitkering. Zo ontstaat een toetsbedrag dat kan worden vergeleken met de uitkomst van de andere scenario’s.

   

  Ad 3

  Een andere mogelijkheid voor de DGA die niet wil of kan afkopen, is gebruik te maken van de mogelijkheid het pensioen om te zetten in een spaarvariant. Daarbij worden de pensioenrechten eerst afgestempeld naar de fiscale balanswaarde. Deze fiscale balanswaarde wordt fiscaal neutraal omgezet in een ‘oudedagsspaarverplichting’.

  De afwikkeling daarvan kent geen actuariële aspecten, zodat ingewikkelde berekeningen achterwege kunnen blijven. Een voordeel van de omzetting in de spaarvariant is dat het verschil tussen commerciële en fiscale waarde verdwijnt. Dat geeft meer ruimte voor dividenduitkeringen.

   

  De oudedagsspaarverplichting wordt bij de BV opgerent tegen de marktrente, die momenteel rond de 0% schommelt. Vanaf het moment waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, keert de BV het gespaarde bedrag in 20 jaar in gelijkmatige bedragen uit.

   

  De uitkeringen worden bij u belast met loon/inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet. Omdat de spaarvariant gebaseerd is op de lage fiscale waarde van de pensioenverplichting, is de uitkering hierbij lager dan bij het voortzetten van de pensioenverplichting. Vanwege de progressie van het belastingtarief geeft dit een lagere fiscale druk op de uitkering dan bij het voortzetten.

   

  Tot slot wijzen wij nog op enkele praktische zaken die moeten worden geregeld.

  1)         Tot de afkoop, omzetting of wijziging van de pensioenregeling moet formeel in een aandeelhoudersvergadering worden besloten. De concept notulen hebben wij als bijlage bijgevoegd.

  2)         Uw partner moet akkoord gaan met de wijziging.

  3)         Voor de afkoop of omzetting in de spaarvariant moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst.

   

  Wij zijn u graag van dienst met het maken van de beste keuze.

   

  De Bilt, 24 mei 2017

   

  Tax4You B.V.

  mr M.C. van der Pol RB

Heeft u vragen of bent u benieuwd wat Tax4You voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bedankt voor uw bericht!

Voer uw naam in

Voer uw e-mailadres in

Berichtveld kan niet leeg zijn